fbpx

Privaatsustingimused

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: Rio-Steffi OÜ
Aadress: Vanakuu 11-19, Tallinn 13516
Telefon: +372 53 50 1276
E-post: rio.steffi@gmail.com
Koduleht: riosteffi.ee

Privaatsustingimused kehtivad alates 01.01.2023

 

Isikuandmete kaitse on meie töös väga oluline ning suhtume oma klientide ja koostööpartnerite andmetesse täie tõsidusega. Käesolevast privaatsuspoliitikast, mille põhimõtteid RIO-STEFFI OÜ järgib, leiate sellest dokumendist, milliseid isikuandmeid RIO-STEFFI OÜ teie kohta kogub, milleks neid kasutame ja kellel on neile ligipääs. Palun leidke aega, et käesolevat privaatsuspoliitikat lugeda ning võtke meiega julgesti ühendust, kui teil tekib sellega seoses täiendavaid küsimusi või ettepanekuid. RIO-STEFFI OÜ kogub andmeid selle kohta, kui külastate meie veebilehte www.riosteffi.ee ja viiakse seal läbi mõni toiming. Meie kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile tuvastatavaid isikuandmed.

 

Küll aga kogume veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevatel viisidel:

  • kasutaja e-postiaadress – liitumine uudiskirjaga, pop-up bänner või maandumislehe kaudu;
  • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli kasutamisel.

Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest. RIO-STEFFI OÜ austab teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega.

 

Terminoloogia ja definitsioonid

RIO-STEFFI OÜ  privaatsuspoliitika baseerub GDPR-il. Meie poolt rakendatav privaatsuspoliitika peab olema arusaadav ja mõistetav nii lehe külastajatele kui ka meie lepingulistele klientidele ning koostööpartneritele. Selleks, et kõik osapooled saaksid oma õigustest üheselt aru, oleme lahti kirjutanud olulisemad terminid. Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse.

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti”) kohta;

tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal. 

 

Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks. Eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega;

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses. 

 

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Andmete kogum on isikuandmete igasugune korrastatud kogum, millest võib andmeid leida teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, detsentraliseeritud või hajutatud. Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaks ei peeta avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitse normidega vastavalt töötlemise eesmärkidele.

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.

Andmesubjekti „nõusolek” on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt, kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

 

RIO-STEFFI OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, RIO-STEFFI OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

 

 

 

Milliseid isikuandmeid RIO-STEFFI OÜ kogub ja kuidas neid kasutatakse?

 

Veebilehe statistika

 

RIO-STEFFI OÜ soovib oma veebilehe teha nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse teie kohta PROJEKTIAGENTUUR kodulehte külastades muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave, nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse isikuga. Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab RIO-STEFFI OÜ automatiseeritud tööriista Google Analytics ja Facebook Pixcel. Täpsem info tingimuste kohta on kirjeldatud siin.

Logid

Server, mis majutab RIO-STEFFI OÜ veebilehte, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile teete (veebiaadress, mida avate, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.

Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehti külastate.

 

Kuidas RIO-STEFFI OÜ kasutab küpsiseid?

RIO-STEFFI OÜ koduleht kasutab küpsiseid, mis võimaldavad kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud teiega või teie käitumisega meie kodulehel.

 

Eelkõige kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides selleks teie eelistusi võrgulehtede külastamisel.

Pea meeles, et kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised võivad püsida arvutis päevades, kuudes või aastaid. Taolised küpsised aitavad suunata teile ka internetireklaami.

 

Küpsiste keelamine ja kustutamine

Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ka ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid. Siinkohal märgime ära, et kui soovite nii teha, siis võib juhtuda, et peate veebilehe külastamisel iga kord manuaalselt teatud eelistusi kohandama ning teatud teenused ja funktsionaalsused ei pruugi töötada.

 

Profileerimine

RIO-STEFFI OÜ võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida RIO-STEFFI OÜ veebilehe külastajate trende ja demograafiat, kuid külastajate kohta individuaalseid profiile ei koostata.

 

Töötleme klientide isikuandmeid kliendisuhte ajal ja endiste klientide isikuandmeid 3 aastat peale kliendisuhte lõppu ka teenuste otseturunduse ettevalmistamiseks. RIO-STEFFI OÜ-l on õigustatud huvi säilitada oma praeguste ja endiste klientidega ärialast suhet.

 

Turundus

RIO-STEFFI OÜ soovib oma klientide, kes on huvitatud otseturunduslike teavituste saamisest, tuua asjakohaseid uudiseid RIO-STEFFI OÜ teenuste kohta, näiteks kutseid RIO-STEFFI OÜ korraldatavatele koolitustele ning muud RIO-STEFFI OÜ ärisektoriga seotud informatsiooni.

Liitudes meie uudiskirjaga veebilehel www.riosteffi.ee, saadame teile edaspidi e-posti teel uudiseid ettevõtte tegemistest, uutest blogipostitusest ning eelseisvatest sündmustest (näiteks meie korraldatavatest koolitused) maksimaalselt 6 korda kuus. E-posti teel turunduslike teadete saatmiseks töötleme teie nime ja e-posti.

Teatud juhtudel, kui tegemist on füüsiliste isikutega, peame e-posti teel turunduslike teadete saatmiseks küsima andmesubjekti nõusolekut. Kui te pole taoliseks isikuandmete töötlemiseks nõusolekut andnud, siis sellel eesmärgil me teie isikuandmeid ei töötle. Nõusolek ei aegu, aga kui te ei soovi enam turunduslike teateid saada, siis saate end mugavalt kirja lõpus oleva lingi (“eemalda listist” või “unsubscribe”) abil listist eemaldada. Samuti jääb teil õigus esitada igal ajal vastuväiteid teie isikuandmete töötlemisele otseturunduslikul eesmärgil.

 

RIO-STEFFI OÜ saadab teile e-kirja, võib RIO-STEFFI OÜ koguda statistilisi andmeid teie suhtluse kohta selle kommunikatsiooniga, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutate, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutate ning milliseid on nende tehnilised omadused. Taoline informatsioon salvestub kontakti ajalukku.

Võime hinnata enne uudiskirja saatmist oma kontaktide käitumist (kontakti ajaloost saadud andmeid, RIO-STEFFI OÜ korraldatud üritustel osalemist jne). See on vajalik selleks, et saaksime saata teile e-posti teel personaalsemaid teateid. RIO-STEFFI OÜ-l on õigustatud huvi mõista oma kontaktide vajadusi ja eelistusi, et pakkuda neile asjakohasemat infot. Teadke, et kui olete meie kontaktibaasis, siis võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit eesmärgiga näidata teile või teiega sarnastele inimestele (n-ö lookalike audience) Facebookis, Google’is, LinkedInis ja/või Instagramis reklaame. Nendel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid maksimaalselt 5 aastat alates teie kontakti kontaktibaasi lisamisest.

RIO-STEFFI OÜ-l on õigustatud huvi saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks nendega ärialast infot.

 

Käesolevas alajaotuses loetletud isikuandmete töötlemise eesmärkide puhul pääsevad andmetele ligi RIO-STEFFI OÜ töötajad või lepingulised partnerid. Isikuandmetele võib ligi pääseda ka meile IT teenuseid ja raamatupidamist pakkuv koostööpartner. Me rakendame asjakohaseid meetmeid, et tagada isikuandmete turvalisus.

 

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi kaitsta

Kontakteerudes RIO-STEFFI OÜ-ga e-posti rio.steffi@gmail.com teel, võite teostada oma järgnevaid õigusi:

  • õigust tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;
  • õigust isikuandmete parandamisele;
  • õigust isikuandmete kustutamisele;
  • õigust, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;
  • õigust nõusoleku tagasivõtmisele.

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja teistest kohalikest õigusaktidest. Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta esmalt ühendust meiega, kirjutades selleks rio.steffi@gmail.com. Kui kokkulepet ei saavutata, on Teil õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioon-le.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

RIO-STEFFI OÜ veebilehte kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid e-posti või telefoni teel.

Kui Teil tekib meie andmetöötlusega küsimusi, pöörduge julgesti meie poole saates päringu rio.steffi@gmail.com